bg slider top3

Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 11.03.2015 na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych

Zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 11.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie badań standaryzacyjnych w związku z realizacją projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 19.03.2015 r. z powodów niezależnych od Zamawiającego unieważniono postępowanie, w związku z czym nie wybrano Wykonawcy. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone.

Szczegóły znajdują się w załączeniu: