bg slider top3

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia – osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.03.04.03-00-050/13-00) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekspertyzy nad trafnością opracowanych wskaźników do narzędzia.


Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:
od dnia 04.09.2014 r. do 19.09.2014 r.
Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Anna Paluta, Koordynator Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS