O projekcie

Od marca 2014 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie rozpoczęła realizację projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy, którego celem jest stworzenie programu komputerowego – nowego narzędzia do badania zainteresowań zawodowych oraz społeczno-emocjonalnych, motywacyjnych i poznawczych kompetencji uczniów i osób dorosłych.

Choć w chwili obecnej sytuacja na rynku pracy jest trudna – 12,5% Polaków nie ma zatrudnienia (dane z maja 2014 roku) – zainteresowanie możliwością diagnozy swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych jest dość ograniczone. Trend ten jest niepokojący tym bardziej, że wykonywanie lubianych przez siebie zadań, w których ma się umiejętności i kompetencje sprzyja efektywnej pracy i zwiększa szanse na zatrudnienie.

Dlaczego zatem nie korzystamy z możliwości diagnozy? Powodów jest oczywiście wiele, wśród nich można wymienić:

• nieświadomość, że w ogóle można / warto diagnozować swoje zainteresowania i kompetencje zawodowe
• niechęć do diagnozy, wynikająca z wielu czynników:
   o braku przekonania, że w ogóle warto to robić, że to się do czegokolwiek przyda
   o negatywnego wizerunku istniejących narzędzi, które są czasem postrzegane jako przestarzałe, nieadekwatne do współczesnych realiów,       zawodów i trendów
   o trudności w interpretacji wyników – obliczanie punktacji i jej interpretacja bywa trudna i czasochłonna

Projekt Quo vadis ma na celu stworzenie takiego narzędzia, które będzie atrakcyjne dla odbiorcy (także na etapie samego wykonywania testu), łatwe i szybkie w wykonaniu, a przede wszystkim jego wyniki w przystępny sposób pokażą potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego.

Idea projektu

Myślą przewodnią projektu jest założenie, że świadomość własnych zainteresowań a także kompetencji i umiejętności stanowi ważną, wartościową wskazówkę dotycząca wyboru dalszych etapów  kształcenia. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zad. 1 Opracowanie narzędzia oraz materiałów metodycznych poprzez:
- ustalenie szczegółowych potrzeb uczniów/słuchaczy, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów, rodziców oraz pracowników PPP, CKUZ, MOS-ów i MOW-ów.
- opracowanie modelu teoretycznego narzędzia oraz puli wskaźników
- opracowanie pilotażowej wersji oraz przeprowadzenie pilotażu narzędzia i materiałów metodycznych
- opracowanie finalnej wersji poprzez analizę wyników pilotażu.

Zad.2. Przeprowadzenie badania standaryzacyjnego narzędzia

Zad.3. Upowszechnienie narzędzia oraz materiałów metodycznych poprzez:
- przeprowadzenie szkoleń dla 160 pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli (po 10 osób z każdego województwa) oraz 5 pracowników MEN, KOWEZiU departamentów odpowiadających za realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Szkolenia mają na celu przygotowanie ww. osób do prowadzenia szkoleń z zastosowania narzędzia i materiałów metodycznych
- przesłanie przewodników dla diagnostów i folderów prezentujących narzędzie i materiały metodyczne do kuratoriów oświaty z każdego województwa w celu dalszej dystrybucji do szkół
- przeprowadzenie mailingu z informacją o możliwości korzystania z narzędzia i materiałów metodycznych dostępnych on-line
-przeprowadzenie 3 konferencji w Sopocie, Warszawie i Wrocławiu w celu prezentacji narzędzia, materiałów metodycznych oraz sposobu ich zastosowania i funkcjonalności.

Pracami nad projektem kieruje zespół ekspertów – pracowników naukowych warszawskiej SWPS:

  • Dr Ewa Jarczewska-Gerc – kierownik merytoryczny
  • Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka – ekspert merytoryczny
  • Dr Paulina Sobiczewska – ekspert merytoryczny

oraz wielu innych wykładowców i naukowców z SWPS

Kierownik projektu ds. merytorycznych

Ewa Jarczewska-Gerc – adiunkt w SWPS w Warszawie, 10 lat doświadczenia w prowadzeniu badań. Autorka Kwestionariusza do Badania Celów – wystandaryzowanego narzędzia psychologicznego do pomiaru wytrwałości. Od 2004 roku prowadzi warsztaty, szkolenia, seminaria, wykłady i indywidualne konsultacje z zakresu motywacji, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem. Zajmuje się tym, w jaki sposób myślenie przechodzi w działanie, czyli od pojawienia się pomysłu w głowie do osiągnięcia sukcesu. Wykładowczyni na studiach podyplomowych: Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun” SWPS i Marka Kamińskiego (Trening symulacji mentalnych, Warsztaty wytrwałości i radzenia sobie ze stresem), Psychologia sprzedaży i marketingu. Akademia firmy ATLAS i SWPS oraz PPS – Praktyczna Psychologia Społeczna (Zarządzanie czasem, Trening umiejętności menedżerkich), Firmy Rodzinne (Motywowanie pracowników) – studia realizowane w ramach projektu z funduszy Unii Europejskiej, a także Psychodietetyka (Trening mentalny w procesie zmiany nawyków żywieniowych)

 

Dokąd zmierzasz? Narzędzie QUO VADIS wskaże kierunek oraz drogę, jaką należy pójść, aby dotrzeć do zawodowego celu.